Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Informujemy, iż przekazane nam przez Panią/Pana dane osobowe otrzymane/przekazane w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną są przetwarzane oraz wykorzystywane w celu wynikającym z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, na podstawie art.6 ust.1 a, b oraz f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

1.2 Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ww. celu jest JD Inżynieria P.S.A. NIP: 1251744589 REGON: 524436921, Guzowatka 7b, 05-252 Dąbrówka. W sprawach danych osobowych można się kontaktować z Administratorem mailowo pod adresem biuro@inzynieria-ruchu.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.

1.3 Informujemy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Pana/Pani szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pan/Pani danych, a także do ich przenoszenia. Jeżeli uzna Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE

2.1 Administrator w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych będzie podejmował regularne działania mające na celu przegląd niniejszej polityki prywatności
i dokonywania jej zmian, w sytuacji zmiany zakresu przetwarzanych danych osobowych, technologii przetwarzania tychże danych osobowych, a także w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów prawa bądź też wytycznych w zakresie ich stosowania.